Kultuurskakels

HUGENOTE VERENIGING

Hierdie aktiewe kulturele vereniging in Suid-Afrika is vir ons in Caledon Villa van besondere betekenis. Waarom?

[a] Ode – Hugenote afstammeling deur die familie Naudé – was betrokke by die bestuur van die Vereniging en ook redakteur van die jaarlikse Bulletin. In 1988 met die herdenking van die aankoms van die Hugenote, is ‘n boekie gepubliseer: Die Hugenote 1688 – 1988 deur Ode Krige. Sy was ook verantwoordelik vir die libretto van die Hugenote Kantate – ‘n opdragwerk aan die Suid-Afrikaanse komponis Hubert du Plessis.

[b] Johan – as ywerige genealoog – is deeglik bewus van die feit dat die eerste vier Krige-voorouers in Suid-Afrika telkens met ‘n Hugenote-dame getroud is: nie minder as sewe maal uit die eerste twaalf huwelike nie!

Besoek Webtuiste


MOEDERKERK

Een van die Krige kleinkinders is onlangs in die Nederduits Gereformeerde Kerk van Stellenbosch gedoop. Hy is deel van die tiende opeenvolgende generasie van ons familie wat lidmate is van hierdie gemeente. Die feit dat ons betrokke is by Moederkerk, spruit voort uit hierdie historiese verband. Maar ons lidmaatskap berus eweveel op ons godsdienstige oortuigings en Christelike geloof. Dit inspireer ons om deel te neem aan sommige van die vele bedieninge wat sigbare manifestasie is van ‘n lewende gemeente.

Besoek Webtuiste


NEDERLANDS ZUIDAFRIKAANSE VERENIGING

Caledon Villa is ‘n lid van NZAV omdat ons sterk glo in die behoud en verbetering van betrekkinge tussen die RSA en Nederland. Maar dit is veral die kultuurbande waaraan ons veel waarde heg. Ons het direkte kontak met die bestuur van NZAV. Dit spruit voort uit goeie persoonlike verhoudings met bestuurslede en persone betrokke by die maandblad Zuid-Afrika. Meer nog, ons het ‘n aantal jaar gelede met ‘n gesamentlike projek begin wat ten doel het om aan besoekende Nederlanders ‘n lys van inheemse gastehuise in Suid-Afrika beskikbaar te stel. Hierdie eienaars is goed ingelig oor plaaslike gebeurtenisse en kontrei besienswaardighede. Dit gaan dus oor meer as net ‘n goeie bed en lekker ontbyt. Daar is ‘n toegevoegde waarde van persoonlike bystand en versorging.

Besoek Webtuiste


KRIGE BOND

Hierdie familievereniging is in 1976 gestig met Johan as Voorsitter.

Die oogmerk is om familiebewustheid uit te bou met onder andere die volgende aksies:

Gesellige saamtrekke, nuusbriewe en die opbou van familie-simbole soos die familiewapen, argief en museum. Meer onlangs is ’n webtuiste geloods en internet kontak met die jonger generasie aangepak.

Besoek Webtuiste